โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็ง

   วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างพุทธวิทยากรเพื่อการเผยแผ่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าสุนทรวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนบ้านศิลา ร่วมให้การอุปถัมภ์และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้
โดยมี คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ รูป/คน

ภาพ/ข่าวโดย งานประชาสัมพันองค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 66 ครั้ง