โครงการแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารเรียน ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   โดยมีอาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปถวายรายงานต่อประธานพิธีดังนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงรณราชวิทยาลัย ได้ตะหนักและให้ความสำคัญในการบริหารงานและควบคุมความเสี่ยง จึงได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตขอนแก่น กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์
๑. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงส่วนงานเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๒. ระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงของส่วนงาน
๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ของส่วนงาน แก่บุคลากรในสังกัด
๕. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความเสี่ยงของส่วนงาน
๖. จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยพิจารณา ระยะเวลาที่กำหนด
๗. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน และนำเสนอข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาถัดไป


ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานดังนี้
   ๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตขอนแก่น
   ๒. ผู้บริหารทุกระดับของวิทยาเขตขอนแก่น
   ๓. ผู้อำนวยการหลักสูตร
   ๔. ประธานหลักสูตร
   ๕. เลขานุการหลักสูตร
   ๖. ผู้ประสานงานหลักสูตร
   ๗. เจ้าหน้าที่ส่วนงานสนับสนุนของทุกส่วนงาน และ
   ๘. หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน ๗๐ รูป/คน

   ในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, พระมหาภิรัฐกร อํสุมาลี ,ดร. รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนา

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 84 ครั้ง