โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑๑

   วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิต ดำเนินกิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ ๑๑ โดยมี การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Homeroom เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานิสิต ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

   โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 89 ครั้ง