รองอธิการบดีวิทยเขตขอนแก่น ประชุมแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปพระพุทธศานา

   วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมติดตามประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศานา ครั้่งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ
ซึ่งนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้รัฐบาล พศ. สนองงานคณะสงฆ์ เพื่ออุปถัมภ์ คุ้มครอง พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน จึงทำให้เกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาขึ้น ซึ่งการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาขณะนี้คณะสงฆ์ได้ทำงานคืบหน้าไปไกลกว่าพศ. โดยคณะสงฆ์สามารถเดินไปด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

   การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า คณะสงฆ์ทั่วประเทศตื่นตัวในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.นี้ ได้กำหนดให้ทำงานให้แล้วเสร็จใน ๔ เรื่องเร่งด่วน คือ ๑.เก็บข้อมูลพระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทำบัตรประชาชนพระหรือสมาร์ทการ์ดพระ ๒.ทำบัตรประชาชนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ๓.บัญชีทรัพย์สินวัด และ4.แผนการดำเนินงานวัดสวยด้วย ๕ ส.
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 50 ครั้ง