ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนสานฝัน

  วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายชมรมภาษาไทย ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน "สานฝันครูไทย ปันน้ำใจสู่น้อง" โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดาได้เป็นประธานเดินทางไปเปิดกิจกรรม โดยการต้อนรับจากผู้นำชุมชน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนิสิต. ท่านผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้ความการสนับสนุนเป็นอย่างดี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับชมรมภาษาไทย มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนิสิต ส่งเสริมวิชาชีพความเป็นคร ู"ค่ายสานฝันครูไทย ปันน้ำใจสู่น้อง" ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง และ วัดสว่างสุทธาราม ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้
  1.การสร้างแหล่งเรียนรู้ และบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่
  2.การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย
  3.กิจกรรมรำวงนิสิตร่วมกับชาวบ้่าน
  4.กิจกรรมลพื้นที่ศึกษาและสำรวจวิถีชีวิตชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองและการทำการเกษตรของชาวบ้าน
  5.กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้ข้อต่อเขียนระหว่างนิสิตกับชาวบ้าน

ภาพข่าว, งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 60 ครั้ง