โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการ

   วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ ได้เมตตาพบปะคณะผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน“โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้กำลังและแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
จากนั้นพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ประธานเปิดโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา”

   โดยมี ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานพิธี ดังนี้ โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์/เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและบทบาทในการบริหารจัดการหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานตามแนวทางคุณภาพ
มีความสามารถในการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมการกำกับติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศได้ (EdPEx) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ รูป ท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น/เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง EdPEx ตลอดโครงการอบรมครั้งนี้

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 72 ครั้ง