การแข่งขันกีฬานิสิตอีสานสัมพันธ์ นาคาเกมส์ ครั้งที่ ๔

   วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เดินทางไปร่วมแข่งขันการแข่งขันกีฬานิสิตอีสานสัมพันธ์ นาคาเกมส์ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยาภาพในการศึกษาของนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต จาก มจร.ภาคอีสาน จาก ๑๑ แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ลงทะเบียนรายงานตัวของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากนั้นจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีต้อนรับ และเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะนักกีฬา จากนั้นแยกย้ายกันเข้าพักผ่อนตามอัตถยาสัย และเข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยาภาพในการศึกษาของนิสิต ประจำปี ตลอดจนสนับสนุนให้นิสิตมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์ ซึ่งวิทยาเขตหนองคายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครังนี้ โดยความร่วมมือกันของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๖ แห่ง รวม ๑๑ ส่วนงาน มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน ๙๕๒ คน แข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย

รุปผลการแข่งขันชิงชัยนาคาเกมส์ ครั้งที่ 4 ทั้งหมด 8 เหรียญทอง มจร.ขอนแก่น ได้ทั้งหมด 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้
- วอลเล่บอลชาย 1 เหรียญทอง
- วอลเล่บอลหญิง 1 เหรียญทอง
เหรียญทอง ประเภทการแข่งขันตะกร้อ
- ประเภทตะกร้อหญิง 1 เหรียญทอง
- เหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันตะกร้อ
- ตะกร้อ ทีมชาย 1 เหรียญเงิน
- เหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันฟุตบอลชาย
- ฟุตบอลชาย 1 เหรียญเงิน
- เหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันฟุตบอลชาย
- แชร์บอล 1 เหรียญเงิน

ในการแข่งขันครั้งนี้ มจร.ขอนแก่น ครองถ้วยรวมในการแข่งขันอีกด้วย ขอแสดงความดีใจกับนักกี่ฬาทุกท่าน และพบกันใหม่ในปีหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ต่อไป
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง