เสวนาทางวิชาการว่าด้วยพุทธศาสนาในกระแสโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑

   วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “เสวนาทางวิชาการว่าด้วยพุทธศาสนาในกระแสโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งมีพระครูสารกิจประยุต,ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา กล่าวรายการงานโดยมีความเป็นมาดังนี้หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 โดยต้องการให้พระนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และการจัดการความรู้ โดยพยายามให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนากับสมัยใหม่ และเรียนรู้ถึงสถานการณ์พุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน มุมมองต่างถิ่นที่พุทธศาสนาเข้าไปมีบทบาทและวัฒนธรรมอยู่อย่างเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์แนวโน้นของพุทธศาสนาในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลและมีหลักการเพื่อการจัดการได้ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและการจัดการความรู้ ในรูปแบบบรรยายพิเศษและจัดเวทีเสวนาว่าด้วยพุทธศาสนาในกระแสโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมพระนิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในเชิงบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีมุมมองในการวิเคราะห์พุทธศาสนาในแต่ละประเทศ และมีความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มของพุทธศาสนาในอนาคตได้ ๓. เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีความรู้และจัดการความรู้จากนักวิชาการอื่นๆ เพิ่มประสบการณ์อย่างมีใจเปิดกว้างร่วมกัน ในการจัดโครงการครั้งนี้พระวิทยากรจากมหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บรรยาย โดยมีพระครูปรัยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในช่วงเช้า และพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ร่วมเสวนาในช่วงบ่าย ณ หอประชุมอเนกประสงค์โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (โคกหนองรัก) ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสาคาม

 งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง