วันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๑

   วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วม งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมลฑลอิสาน จังหวัดขอนแก่น ในงานนี้จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม โดยมุ่งให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตนในวิถีชีวิต และให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยได้มีการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขและความรักสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวไทย และนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาติ โดยงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ จัดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑลอิสาน จังหวัดขอนแก่น เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จัดให้มีกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันมาฆบูชา ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พิธีตักบาตร และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป และคฤหัสถ์ กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม


ภาพข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง