พิธีต้อนรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ปี ๒๕๖๑

    วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีพิธีต้อนรับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" เป็นรางวัลที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์พิจารณามอบรางวัลให้กับ พระเทพกิตติรังษี เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระโสภณพัฒนบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิดามาตุ ได้เสด็จประทานรางวัล เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

   สำหรับในวันนี้ เป็นพิธีต้อนรับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้อ่านประกาศรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ของ พระเทพกิตติรังษี เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง /ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้อ่านประกาศรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ของพระโสภณพัฒนบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 84 ครั้ง