โครงการสัมมนานิสิตปฎิบัติศานนกิจ รุ่นที่ ๖๓

   วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเข้าร่วมรับฟังโครงการสัมมนานิสิตปฎิบัติศานนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 109 ครั้ง