บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑

   ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓-๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ ได้จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ นานาชาติ ปีที่ ๗ พร้อมกับทอดผ้าป่า จัดหารายได้ซื้อที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ โดยจัดงานขึ้นในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
๑.เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ
๒.เพื่อสมทบกองทุนชมรมรวมพลคนพุทธ
๓.เพื่อสมทบสานและอนุรักษ์ประเพณีของมหาวิทยาลัย และนานาชาติ
๔.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

ในการจัดโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และการฟังเทศน์นานาชาติครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ
๑.นิทรรศการพระเวสสันดร และคุ้มวัฒนธรรมนานาชาติ
๒.การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
๓.การประกวดนางงามกุ้มข้าวใหญ่และการแสดงวัฒนธรรมอีสานจากตัวแทนของแต่ละคุ้ม
๔.เทศน์มหาชาติปริทัศน์ ๑๓ กัณฑ์

   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลักสูตรได้ร่วมกับองค์กรนิสิต สโมสรนิสิต ชมรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเดินทางเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติด้วย ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขออนุโมทนาทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้าง ขอให้ทุกท่านประสบความสุขในชีวิต มีความเจริญงอกงามในธรรมและขอให้ และขอพรพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเสถียรสถาพร ชั่วกาลนานเทอญ

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 96 ครั้ง