พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓

   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานเพื่อโปรดทราบโดยสังเขป ดังนี้
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้น โดยมีพระราชปณิธาน ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
   ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดการศึกษาตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยมีพันธกิจ ๔ ด้านคือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส)
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปศ.ส.)
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ๔ คณะ รวม ๗ สาขาวิชา
(๑) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ สาขาวิชาปรัชญา
(๒) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา และ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(๓) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๔) คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโท จัดการศึกษา ๔ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา
(๓) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(๔) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษา ๒ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย กับมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๓. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สังคม
โดยมี กิจกรรมทางวิชาการ ทั้ง ๒ วัน ดังนี้
๑. ปาฐกถา พิเศษ เรื่อง “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
๒. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อการวิจัยยุค Thailand ๔.๐”
๓. การเสวนาวิชาการ เรื่อง พุทธจิตอาสากับการพัฒนาชุมชน
๔. การนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์
๕. การนำเสนอบทความแบบปากเปล่า ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ด้านการศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีบทความระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๙ บทความ ระดับนานาชาติ ๔๐ บทความ โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๙ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ ได้เมตตามอบโล่วุฒิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และกล่าวปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓

ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 135 ครั้ง