ประชุมผลการดำเนินงานการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์

   วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ ได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย พร้อมให้โอวาทในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

   คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นนำโดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติโสภณ ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นร่วมการประชุม โดยมี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบล เลขาเจ้าคณะตำบล เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐๐ รูป เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ปรับตัว เปลี่ยนแปลง ให้เข้ากับบริบทสังคมโลกปัจจุบัน โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์สายพิรุณ เพิ่มพูล (อ.ลอย) เป็นวิทยากรถวายความรู้ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง