กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดกิจกรรมวันสืบสานประเพณีสรงน้ำ -รดน้ำและขอพรในวันมหาสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุหระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง