โครงการสัมมนาและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

   วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการสัมมนา พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔ และพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง