โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

   วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls)และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น รายงานต่อประธานพิธี
   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายตามตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล


   ในงานนี้ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 85 ครั้ง