โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติ

   วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls)และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายตามตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล
- เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.บรรยายเรื่อง ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls) จากท่านวิทยากร นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากนั้นแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls)ตามรายภารกิจ
- เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.การบรรยายเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP)ตามรายภารกิจ และแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง