พิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารปฏิบัติธรรม

   วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น.พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธวัช สุกปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตแม่ทัพภาคที่ ๒ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ ๒ และอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารปฏิบัติธรรม “พระโสภณพัฒนบัณฑิต” (สุกันยา อรุโณ) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พล.ร.๓, ร.๘ และ นชต.ร.๘, ร.๘ พัน ๑, ร.๘ พัน ๒, ร.๘ พัน ๓ ชมรมแม่บ้านทหาร, สถานีตำรวจเมืองไหม พุทธศาสนานิกชน ร่วมพิธี

   งานนี้พระมหาวรวุฒิ ปญฺญาวุฑฺโฒ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีในคราวครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 117 ครั้ง