โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

   วันที่ ๙ ม.ย.๖๑ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคปกติ) วันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตถวายรายงานการดำเนินงาน ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา บริการสังคม ผลิตบัณฑิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำของสังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมนิสิต ในกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ TQF ปลูกฝังนวลักษณ์ และสร้างอัตลักษณ์แก่นิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนิสิตใหม่ ดังนี้
 -สาขาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๔ รูป/คน
 -สาขาปรัชญาบรรพชิต จำนวน ๓ รูป/คน
 -สาขารัฐศาสตร์ จำนวน ๑๘ รูป/คน
 -สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๓ รูป/คน
 -สาขาสังคมศึกษา จำนวน ๓๖ รูป/คน
 -สาขาการสอนภาษาไทย จำนวน ๔๖ รูป/คน
 -สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๖ รูป/คน
 -สาขานิติศาสตร์ จำนวน ๓๖ รูป/คน
 -รอบที่ ๒ จำนวน ๑๔ รูป/คน
 - นิสิตภาคสมทบทุกหลักสูตร จำนวน ๗๐ รูป/คน

   ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมอันดีงานที่ปฏิบัติสืบต่อการมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “บัณฑิตมหาจุฬาฯ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑ เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๒ เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้รู้จัก คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ด้าน คือ ๑)ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒)ด้านความรู้ ๓)ด้านทักษะทางปัญญา ๔)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
๓ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ คือ ๑)มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ๒)ใฝ่รู้ใฝ่คิด ๓)เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา ๔)มีความสามารถในการแก้ปัญหา ๕)มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๖)รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ๗)รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ๘)มีโลกทัศน์กว้างไกล ๙)มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
๔ เพื่อให้นิสิตเข้าใจบริบทการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
๕ เพื่อให้นิสิตรู้จักป้องกันภัยยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๖ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ กับ นิสิตใหม่และผู้ปกครอง
การจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม
การเสวนา เรื่อง “ก้าวแรกก้าวไกล ก้าวไปกับมหาจุฬา” ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบทะเบียนนิสิต” กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการชำระธรรมเนียมการศึกษา” ส่วนคลังและทรัพย์สิน
การอภิปรายเรื่อง “งานบริการกิจการนิสิต” โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา กิจการนิสิต
กิจกรรมพบอาจารย์ประจำหลักสูตร
เข้าฐาน 3D,และกิจกรรมนันทนาการ จากนิสิตรุ่นพี่
กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน และ
กิจกรรมเด็กอโศกร่วมใจ ส่องเทียนส่องธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐๐ รูป/คน ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 122 ครั้ง