โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑

   วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการการศึกษา และนิสิต เข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑
ตามประกาศสมัชชาองค์กรการสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลให้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ภาพ ข่าวโดย กลุ่มงานบริการการศึกษา
(งานประชาสัมพันธ์องค์กร)
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 47 ครั้ง