กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒

   วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) ได้กำหนดเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต นายกสโมสร หัวข้อ “สิทธิเรามี เลือกคนดีเข้าสภา”นิสิต และกิจกรรม เลือกชมรม ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ โดย ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวนการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และ ผู้บริหาร,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมโฮมรูม Homeroom ครั้งที่ ๒ โดยรวมในวันนี้คือ
๑. นิสิตใช้สิทธิเลือกตั้ง
๒. รับฟังการนำเสนอผลงานชมรม
๓. นิสิตเลือกชมรมที่สนใจ
๔. ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ได้แก่
หมายเลข ๑ พระมหาชวลิต พลปญฺโญ ด้วยคะแนนเสียง ๕๘ คะแนนเสียง
หมายเลข ๒ พระมหาพัลรพัด พลวฑฺฒโน ด้วยคะแนนเสียง ๑๙๑ คะแนนเสียง
หมายเลข ๓ พระมหากิตตินนท์ กิตฺติวิญฺญ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔๓ คะแนนเสียง
ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตได้แก่
หมายเลข ๑ นายเปรมศักดิ์ สวนสิน ด้วยคะแนนเสียง ๖๒ คะแนนเสียง
หมายเลข ๒ นายพัฒนพงษ์ หนองน้ำ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗๘ คะแนนเสียง
หมายเลข ๓ น.ส.จิดาภา เจริญภาวนามัย ด้วยคะแนนเสียง ๑๓๘ คะแนนเสียง
๕. ผู้นำนิสิตรูป/คน ใหม่ กล่าวปราศรัย
๖. แจ้งเรื่อง กำหนดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
๗. แจ้งกำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘ กิจกรรม จับฉลากมอบทุนการศึกษา

โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 41 ครั้ง