กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

   วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขต เมตตา กล่าวให้โอวาทในกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียน สาธิตมหาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมมีดังนี้
๑.เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
๒.เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความศรัทธราในพุทธศาสนา
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ครั้งนี้ มีทั้งสิ้น ๒๓๙ คน
๑.อาจารย์ จำนวน ๒๒ ท่าน
๒.พระวิทยากรจำนวน ๓ ท่าน
๓.สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๑๗ คน

   โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมมาลาบูชาคุณครู กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ กิจกรรมทำวัดสวดมนต์ กิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมนันทนาการ อันเป็นการประยุกต์คำสอนให้อยู่ในกิจกรรมนันทนาการ ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง