พิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

   วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิพระพุทธศาสนา ถวายรายงานต่อประธานพิธี ดังนี้

   ด้วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
๑.เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยพุทธธรรมนำไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แก้ไขปัญหาสังคม
๒.เพื่อผลิตอาจารย์ นักวิชาการ และนักบริหารสำหรับสถาบันการศึกษาของภาครัฐ เอกชนและคณะสงฆ์
๓.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการชั้นสูง สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศได้
ปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๖ หลักสูตร ดังนี้ ระดับปริญญาโท ๔ หลักสูตรได้แก่
๑.สาขาพระพุทธศาสนา
๒.สาขาปรัชญา
๓.สาขาพุทธบริหารการศึกษา
๔.สาขาการสอนสังคมศึกษา
และระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร
๑.สาขาพระพุทธศาสนา
๒.สาขาปรัชญา
   สามารถผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตอบสนองพระพุทธศาสนาและสังคม เป็นจำนวนมาก
สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกมากกว่า ๓๐๐ รูป/คน มีผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อได้ จำนวน ๑๑๔ รูป/คน

   ในงานนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ.ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 78 ครั้ง