รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่

   วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๓๐ น. นิสิตใหม่ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการ "รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เด็กอโศกศิษย์ปูอาจ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมมีดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.ทำพิธีถวายสักการะบุรพาจารย์ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการเข้าฐานเรียนรู้
ต่อมา เมื่อเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.กิจกรรมฐานเรียนรู้ มีทั้งหมด ๖ ฐานเรียนรู้
ฐานที่ ๑ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส และใฝ่รู้ใฝ่คิด ใฝ่ประสาน (ผู้รับผิดชอบ สาขาสัมคงศึกษาและสาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ )
ฐานที่ ๒ ผู้นำด้านความคิดและจิตวิญญาณและมีความกล้าหาญองอาจเสียสละ (ผู้รับผิดชอบ สาขาภาษาอังกฤษและสาขารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ ๒-๓)
ฐานที่ ๓ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและเสียสละเพื่อส่วนรวม(ผู้รับผิดชอบ สาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่ ๓-๔)
ฐานที่ ๔ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีโลกทัศน์กว้างไกล
(ผู้รับผิดชอบ สาขาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่ ๓-๔)
ฐานที่ ๕ รู้จักพัฒนาชีวิตไม่ปิดกั้น ขยันซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน (ผู้รับผิดชอบ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๓-๔ และสาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ )
ฐานที่ ๖ พิสูจน์รุ่น

ภาพข่าวโดย
FB:ดวง ตา ลิงค์ shorturl.at/anwD8
งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 92 ครั้ง