โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายฯ

   วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสุนนโดย โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี นำโดย นายชาลี ลาสา นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้นำต้นกล้าต้นยางนา มะม่วง ประดู่ ขนุน ทุเรียน พะยุง ๑ ต้น สัก รวม ๒๐๐ ต้น และหญ้าแพรก เพื่อปลูกบนแปลงสาธิต และในงานได้เรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำการเกษตรแบบพอเพียง อาธิเช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การปลูกผักหวาน ฯลฯ

   งานนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในโครงการ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ,ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล, ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง