พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

    เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธี การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา กิจกรรมไหว้ครูมีความสำคัญ เป็นการส่งเสริมนิสิตให้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูตลอดจนเกิดความสำนึกในความเมตตาของครู ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น จึงเสนอจัดโครงการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
   ๑ เพื่อให้นิสิตแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และครู อาจารย์
   ๒ เพื่อให้นิสิตเห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
   ๓ เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
   ๔ เพื่อให้นิสิตมีกิจกรรมส่งเสริมและระลึกถึงผู้ให้ความรู้ปราสาทวิชา

   ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ ขบวนอัญเชิญภาพเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และพระจุลมงกุฎพระเคี้ยวแก้ว ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ -พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ -พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรารงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ -พิธีไหว้ครู -พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการนิสิต -พิธีมอบโล่ให้กับนิสิตผู้มีเกียรติประวัติ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิต ทั้งภาคปกติและสมทบ รวมถึงนิสิตระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑,๕๐๐ รูปคน งานนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 63 ครั้ง