การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธิเปิดได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่นให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในปี้นี้ได้รีบเกียรติจากคณะกรรมการจำนวน ๕ รูป/ท่าน ดังนี้
๑) รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธาน
๒) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. กรรมการ
๓) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร. กรรมการ
๔) ดร.ศตพล ใจสบาย กรรมการ
๕) ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 51 ครั้ง