ต้อนรับศูนย์จิตติปัญญาศึกษา

   วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ต้อนรับคณาจารย์จากศูนย์จิตติปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่างหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในเรือนจำขอนแก่น โดยที่ศูนย์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ของโครงการ สำนักพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กำลังดำเนินโครงการ “จากใจสู่ใจ นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในเพื่อปฏิรูปภายนอกของผู้ต้องขัง” สำหรับสตรีต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในชุดโครงการพัฒนาเรือนจำสุขภาวะเพื่อให้สุขภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในปัจจุบันโครงการกำลังดำเนินงานในระยะที่ ๓ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้แนวทางการพัฒนาเรือนจำต้นแบบด้านจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาแก่เจ้าหน้าที่และสตรีต้องขัง ๒. เพื่อสร้างเครือข่าย ระบบ กลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างเรือนจำ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรท้องถิ่น สตรีต้องขังหลังพ้นโทษและองค์กรในพื้นที่ที่สนใจทำงานเพื่อขับเคลื่อนในการทำงานได้อย่างเชื่อมโยงและคุณภาพ ในการนี้ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม 101 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 50 ครั้ง