เรารักขอนแก่น

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพร่วม จัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.​รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้รับเกียรติจาก นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
   สำหรับกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” กำหนดจัดขึ้นโดย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

   ในงานนี้มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง