วันรพี

   เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ด้านหน้าพระอนุสาวรีย์ ด้านหน้าศาลแขวงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในพิธีดังกล่าว มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร หน่วยงานเอกชนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เนื่องด้วยวันที่ ๗ สิงหาคม เป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักกฎหมายและนักปกครอง เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้สร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติ ครั้งเมื่อพระองค์ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทย ทรงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปศาล ซึ่งมีผลสะท้อนทั้งในด้านการเมืองและการปกครอง ด้วยคุณูปการอันล้นพ้น พระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้เป็นพระราชบิดา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้วยพระราชประสงค์ ให้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้ขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคและประเทศต่างๆ ทั้งยังได้เปิดหลักสูตรต่างๆ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดการเรียนการสอน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
   ในส่วนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อันมีพันธะกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้จัดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “วันรพี วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กฎหมายกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา” โดย ดร.ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สถานการณ์ข้อกฎหมายคณะสงฆ์ ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเท่าทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ของนิสิต ในด้านการเรียนรู้การใช้กฎหมาย ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ให้นิสิตมีความพร้อมด้านกฎหมายสำหรับการช่วยเหลือ ในการแก้ปัญหา พัฒนา และสร้างความมั่นคง แก่คณะสงฆ์ตามแบบในศตวรรษที่ ๒๑ อีกด้วย

ข่าวโดย
วัฒนา สาทอง
ผู้ประสานงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 49 ครั้ง