กิจกรรมโฮมรูม แม่ของแผ่นดิน

   วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานพิธีในกิจกรรมโฮมรูม พร้อมปาฐถาพิเศษ "แม่ของแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จากนั้นได้มีพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา มอบแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในคณะครุศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งในแต่ละปีการศึกษานั้น มีนิสิตจากวิทยาเขตขอนแก่น พอสำเร็จการศึกษา ได้เข้าสอบบรรจุครูในโครงการต่างๆ เช่น ครูคืนถิ่น และครูผู้ช่วย เป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุทั้งสองโครงการ (เฉพาะวิทยาเขตขอนแก่น)


   ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของวิทยาเขตขอนแก่นในสายครุศาสตร์นั้นมีความเข้มข้นในการจัดการเรียนการสอนนิสิตที่สอบคัดเลือกผ่านเข้ามาศึกษานั้นมีความคาดหวังสูงกับการจัดการศึกษาของวิทยาเขตขอนแก่นนับว่าเป็นความภาคภูมิใจแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นอย่างมาก คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรได้ให้ความสำคัญ และใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตบัณฑิต จึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่

"มหาจุฬาให้โอกาส
พุทธศาสตร์สร้างคนดี"

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 78 ครั้ง