โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

   โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิชากฏหมายมหาชน (๔๐๘ ๒๐๘) ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัฒนะ เรือนใจดี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) บรรยายพิเศษถวายความรู้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ในครั้งนี้ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ วิชานิติปรัชญาแนวพุทธ (๔๐๘ ๒๐๑) งานนี้ ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 170 ครั้ง