พิธีลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมจร วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวให้โอวาทพิธีลงนาม สัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีนางสาวนิตยา ภูบัวเพชร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการการศึกษากล่าวถวายรายงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อให้นิสิตได้รับโอกาสการกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อช่วยส่งเสริมนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๓. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิต ทำสัญญา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 155 ครั้ง