ให้โอวาทแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาให้โอวาทแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยจำนวน ๓๕ รูป/คน และนิสิตสาขาสังคมศึกษา ๒๙ รูป/คน เข้ารับฟังโอวาทในครั้งนี้ ในงานนี้ มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรเข้าร่วมและชี้แจ้งระเบียบข้อบังคับเพื่อให้นิสิตฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ ๒ ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 111 ครั้ง