๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

   วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีวันปิยมหาราชรำลึกขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่วนงรานชราชการตำบลโคกสี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ
   จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระส์ ๔ รูป สดับปกรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ทอดผ้าไตรบังสุกุล ๕ ไตร

และในวันนี้มีหน่วยงานร่วมพิธีดังนี้
๑.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๒.สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
๓.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๔.สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
๕.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสี
๖.สีถานีตำรวจภูธรเมืองไหม
๗.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
๘.สภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
๙.โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
๑๐.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี และสมาชิก อสม.
๑๑.โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดสิริธรรรมิกาวาส

โดยพิธีจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 97 ครั้ง