แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

   การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ) ประจำหนตะวันออก เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” มีคำสั่ง ที่ ๒๘ / ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา) ฉายา อรุโณ วิทยาฐานะ นธ.เอก,พธ.บ.,ศศ.บ.,ศศ.ม.,PH.D วัดธาตุ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ ประจำหนตะวันออก ตามมติมหาเถรสมาคม คราวประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๘ / ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตน์ เป็นประธานมอบ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 99 ครั้ง