สอบบาลีสนามหลวง

    ตามที่คณะสงฆ์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการงาน คณะสงฆ์และประเทศชาติ ตลอดทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในพุทธวจนะรู้หลักปฏิบัติอันดีงามตามพุทธพจน์ โดยการศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้นแม่กองบาลีสนามหลวงจัดให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนทุกปี โดยในปีการศึกษานี้ได้กำหนดให้มีการสอบวัดความรู้บาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๔ ส่วนภูมิภาค วันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยใช้วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สนามสอบที่ ๑


    ในพิธีเปิดเวลา ๑๒.๓๐ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) รองเจ้าคณะภาค ๙,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง,เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมให้โอกาสแก่นักเรียนและผู้เข้าสอบในคราวครั้งนี้
    ในงานนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ และ พระราชปริยัติโสภณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร) พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาส วัดธาตุ พระอารามหลวง และคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อให้การสอบบาลีสนามหลวงเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดทั้งเกิดความเรียบร้อยดีงาม

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง