MCUKK OPEN HOUSE

    วันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธีดังนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง ในปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก และในขณะเดียวกันก็มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเป็นจำนวนมากเช่นกัน แต่ก่อนที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษานั้น ได้ใช้เวลาในช่วงปีที่ ๔ และ ๕ ปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตที่เป็นบรรพชิต ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติงานบริการสังคมสำหรับนิสิตสาขารัฐศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การปฏิบัติงานดังกล่าวทำให้นิสิตได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดทักษะการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม มีความพร้อมต่อการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจ และรับใช้สังคม ความรู้และประสบการณ์ที่นิสิตได้จากการไปปฏิบัติงานนั้น สมควรได้รับการเผยแผ่และประกาศคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สังคมและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้อง จึงได้กำหนดจัดงาน“MCUKK OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ปี ๒๕๖๒” ขึ้นในวันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีความภาคภูมิใจในการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงาน สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมรวมถึงข้อมูลต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะออกฝึกปฏิบัติงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีจากรุ่นพี่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจ เพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกย่องสถานศึกษาและหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และที่สำคัญเพื่อให้โอกาสแก่คณาจารย์และนิสิตได้นำผลงานมา show and share ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรมดังนี้


๑. นิทรรศการผลงานว่าที่บัณฑิต ผลงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ/นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง /นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒. นิทรรศการผลการดำเนินงานคณะกรรมการนิสิต /องค์กรนิสิต/สโมสรนิสิต/ชมรมนิสิต
๓. นิทรรศการหลักสูตร/สาขาวิชา ผลงาน สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เปิดสอนในวิทยาเขตขอนแก่น
๔. นิทรรศการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา วข.ขอนแก่น
๕. มอบเกียรติบัตรให้กับต้นแบบด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงานและมีคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
๖. ถนนคนเดิน เพลิดเพลินกับร้านอาหารน้ำดื่ม และกิจกรรมแสนสนุก จากนิสิต มจร.ขอนแก่น ทุกรูป/คน
๗. บรรยายพิเศษเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาบัณฑิต”
๘. เสวนาเรื่อง “มอชมพูให้อะไร” วิทยากรโดยศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๙. การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน “วงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์”
๑๐. ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตร,ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนงาน ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของนิสิต
๑๑. กิจกรรมการโหวตหารางวัลยอดเยี่ยมประเภทต่างๆ ดังนี้
    ๑๑.๑ รางวัลการจัดนิทรรศการผลงานว่าที่บัณฑิตยอดเยี่ยม
    ๑๑.๒ รางวัลการจัดนิทรรศการหลักสูตรยอดเยี่ยม
    ๑๑.๓ รางวัลการนำเสนอผลการฝึกงานยอดเยี่ยม
    ๑๑.๔ รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม
    ๑๑.๕ รางวัลร้านค้ายอดนิยม
    ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ตัวแทนจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต และบุคคลที่สนใจ จำนวนกว่า ๕๐๐ รูป/คน

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 37 ครั้ง