สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

     วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาเป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธีพอสังเขป ดังนี้
    ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร ๔ ปีแล้ว ต้องออกปฏิบัติศาสนกิจ ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติงานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ และกำหนดให้มีการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และบทเรียนซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อควรระวัง นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจขอนิสิตในรุ่นต่อไป
การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเข้ารวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๔๑๗ รูปทั่วประเทศ และกำหนดจัดในแต่ละภาคได้กำหนดจัด ดังนี้
    ภาคเหนือ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๓๔๑ รูป จัด ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
    ภาคกลาง นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๕๓๖ รูป จัด ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
    ภาคใต้ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๗๒ รูป จัด ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
ในวันนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๕๑๘ รูป จัด ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน ๔๗๘ รูป ดังนี้
    วิทยาเขตหนองคาย จำนวน ๓๔ รูป วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๖๘ รูป วิทยาเขตนครราชสีมา จำนวน ๔๔ รูป วิทยาเขตอุบลราชธานี จำนวน ๖๒ รูป วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓๓ รูป วิทยาลัยสงฆ์เลย จำนวน ๒๖ รูป วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จำนวน ๒๘ รูป วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จำนวน ๑๘ รูป วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวน ๕๗ รูป วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จำนวน ๓๕ รูป วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๔๖ รูป หน่วยวิทยบริการมหาสารคาม จำนวน ๒๗ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๗๘ รูป

    อนึ่ง การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ ๓ หัวข้อ หัวข้อ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” โดย พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค ๖ และ “Mindset บัณฑิต มจร พลังทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากนั้น ได้กำหนดให้มีการประชุมถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบของนิสิตผู้แทนภาคเหนือ และการประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านปกครอง /กลุ่มที่ ๒ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศาสนศึกษา /กลุ่มที่ ๓ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์ /กลุ่มที่ ๔ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านการเผยแผ่ /กลุ่มที่ ๕ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณูปการ /และกลุ่มที่ ๖ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ในแต่ละกลุ่มมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นใน ๒ ประเด็นสำคัญ ดังนี้
    ๑. สิ่งที่ท่านอยากพัฒนาสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในอนาคต ใน ๕ ประเด็นสำคัญ (๑) การสนับสนุนงานตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๖+๑) (๒) การสนับสนุนเครือข่าย /การพัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (๓) การสนับสนุนเชิงวิชาการ/งานวิจัย (๔) การสนับสนุนเชิงขยายผลและความยั่งยืน (๕) ประเด็นอื่น ๆ
    ๒. สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง แก้ไข จากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา
การดำเนินการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภุมิภาคเป็นอย่างดี บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว เกล้าฯ ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ ได้โปรดเป็นประธานเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคกลาง และเมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติลำดับสืบไป

    งานนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการ

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง