ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน

    วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตากล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ณ ห้องประชุม ๔๐๘ (ระเบียบรัตน์ - เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) อาคาร ๑๐๐ ปี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

    การจัดโครงการมี บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมที่จะเป็นครูวิชาชีพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “ฝึกสอนอย่างไรให้มีคุณภาพ” โดย
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
๒. ครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
๓. ครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
๔. ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๕
๕. ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๕

    และกิจกรรมพิธีขอขมาลาครู จากนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕ (ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ ๖๔) จากนั้น พระครูคัมภีร์ธรรมนุวัตร, ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณาจารย์ในสาขา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นางทะราช ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชาให้โอวาทแก่นิสิต

ภาพ,งานประชาสัมพันธ์องค์กร
ข้อมูลข่าว นางสาวปาณจิตร สุกุมาลย์
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง