โครงการส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนานิสิต

    วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนานิสิตในศตวรรษ ๒๑ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศพุทธศาสตรบัณพิต รุ่นที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๑๐ และพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตรุ่นที่ ๑๕ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง บัณฑิตมหาจุฬาฯ ที่พึงประสงค์ ในยุค ๔.๐ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
    จากนั้น อาจารย์พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี เจ้าคณะอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ บรรยายพิเศษ “การสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นของนิสิตปฎิบัติศาสนกิจ” อาจารย์พระมหาเสนห์ ธมฺมสิเนโห บรรยายพิเศษเรื่อง “บัณฑิตมหาจุฬากับความคาดหวังของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น”

    งานนี้ มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ - ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง