ประชุมวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

    วันจันทร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นและคณะ พระครูวาปีจันทคุณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดและคณะได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคามได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุกษา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป หลังจากนั้นได้รดน้ำขอพรพระมหาเถระคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม

"๙๙ วัน
๙+๙ เป็น ๑๘
๑+๘ เป็น ๙ "
p    คือเลขมงคลของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม นับจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จนถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย กล่าวโดย ศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง