พิธีทำบุญ สรงน้ำ รดน้ำ ขอพร

    วันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีทำบุญ สรงน้ำ รดน้ำ ขอพร ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ให้โอวาท แก่ครอบครัว มจร ขอนแก่น และผู้เข้าร่วมพิธี

    ในงานนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และบุคลากร ร่วมพิธี สำหรับการจัดงานสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ขณะเดียวกันขอรับพรสิ่งที่เป็นมงคลจากพ่อเมืองขอนแก่นเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเอื้ออาทร และความนอบน้อมในการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ ประเพณีที่สืบทอดกันมานานและเป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคีของคนขอนแก่นด้วย ถือเป็นเทศกาลวันครอบครัวด้วย มีการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่มีความสุขอีกด้วย


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง