โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระราชปริยัติโสภณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล สำหรับคณะสงฆ์ภาค ๘ และ ภาค ๙ โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธี ดังนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ทั้งในมิติองค์ความรู้ มิติการทำงานภาคสนาม มิติระเบียบและแนวปฏิบัติ ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ซึ่งจะข่วยให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างก้าวหน้า และสอดรับกับนโยบายสำคัญของฝ่ายบ้านเมืองได้ดียิ่งขึ้น การที่คณะสงฆ์ทั้ง ๑๐ จังหวัดคณะสงฆ์ภาค ๘ และ ๙ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ร่วมส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ๑๐๐ รูป ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่สำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้การสร้างความพร้อมที่จะบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ตลอดจนโครงการสาธารณสังคมเพื่อสังคมของคณะสงฆ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
    ซึ่งทางภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร (วังน้อย) เมตตา บรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "อปต. หมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดประชารัฐสร้างสุข"

งานนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมโครงการ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 46 ครั้ง