พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

    วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในโครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ และพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตได้องค์ความรู้และแนวทางในการทำงานที่ยั่งยืนต่อสังคม บัณฑิตได้ทราบขั้นตอนและแนวทางในการเข้ารับปริญญาและเพื่อแสดงความยินดีแก่นิสิตผู้สำเร็จการศึกษา โดยกำหนดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย
- การอภิปราย เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”
- บรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตมหาจุฬาฯกับการพัฒนาจิตใจและสังคมยุคดิจิทัล”
- การยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น
- การจัดซุ้มแสดงความยินดี
- การฝึกซ้อมรับปริญญา
- การตั้งกองทุนศิษย์เก่า เพื่อการศึกษาและสังคมฯ
- การมอบโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
- การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้คณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


    ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ ผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย
- พุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓๓๗ รูป/คน
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๕๙ รูป/คน
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๔๑ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๗ รูป/คน
- ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๗ รูป/คน
- คณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓๓ รูป/คน โดยมีบัณฑิตจากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง