ถวายปัจจัยโครงการอุปสมบทฯ

    วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.​รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นิมนต์และเรียนเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนภัตตาหาร น้ำดื่ม น้ำปานะ ค่าน้ำ ค่าไฟ โดยได้รับความเมตตาจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/ท่าน ร่วมใจสนับสนุนปัจจัยในครั้งนี้ เป็นจำนวนปัจจัยรวมทั้งสิ้น ๑๕,๓๐๐ บาท (ขออนุโมทนาบุญกับทุกรูป/ท่าน)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 12 ครั้ง