พิธีปิดโครงการอุปสมบทฯ

    วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชปริยัติโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้เมตตากล่าวให้โอวาท และมอบวุฒิบัตร แก่ พระนวกะ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๑๑๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งโครงการได้จัดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน

    ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน มีส่วนงานต่างๆ ให้การสนับสนุนโครงการ เช่น คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ให้การอุปถัมภ์ ภัตตาหาร น้ำปานะ ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมมหากุศลในครั้งนี้ จัด ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง