การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร

    วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร” ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม ๑๐๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี อาจารย์จีระ ศรเสนา ผอ.สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธีดังนี้ การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าได้รู้แนวทางการดำเนินงานรวมถึงกระบวนการบริหารจัดการ ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดตัวชีวัดความสำเร็จไว้คือ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๓ ส่วนงานได้ร่วมร่างแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ และผู้บริหารส่วนงานสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงลงได้ในระดับที่ยอมรับได้ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร บุคลากร เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการสร้างแผนบริหารความเสี่ยง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่การผสมผสานระบบการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการทำงานประจำ ของบุคลากรต่อไปในอนาคต


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง