สอบคัดเลือกนิสิตใหม่

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปี้นี้ได้รับความสนใจอยากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจบใหม่กว่า ๓๐๐ รูป/คน เข้าสอบแข่งขัน สาขาวิชาที่นิยมสอบอันหนึ่งเลยก็จะเป็นสาขาวิชาภาษาไทย และการสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ลองลงมาก็จะเป็นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากการสอบถามน้องๆหลายคนบอกว่า อยากมาเรียนที่นี่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ จะได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นำเอาหลักธรรมต่างๆมากล่อมเกลาจิตใจให้มีสมาธิในการเรียนด้วย อีกอย่าง "จบแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพครูด้วย" เลยอยากมาเรียนที่นี่ ในปีนี้ได้จัดสอบข้อเขียน ในช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณ์ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
ปัจจุบันนี้ได้เปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้นโดยพระสงฆ์ สามเณร ที่สอบบาลีได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) สามารถนำวุฒิ สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่ มจร ได้โดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาสายสามัญระดับ ม.๖ เหมือนสมัยก่อนและจะสามารถจบปริญญาตรีอายุเพียง ๑๘ ปี และอายุ ๒๐ ปี ก็สามารถปริญญาโทได้แล้ว ทั้งนี้ได้แสดงความเห็นถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า ค่านิยมที่เปลี่ยนไป..เมื่อเด็กไทยหันมาเข้าศึกษา ในมหาวิมยาลัยสงฆ์ เพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผล... ๑.ค่าเล่าเรียนไม่แพง และผ่อนชำระได้ ๒.มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองและสังคมในระดับสูง ๓.มีเกียรติศักดิ์ศรีและศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา มีศักดิ์และสิทธิทุกประการ


    “มหาจุฬาให้โอกาส พุทธศาสตร์สร้างคนดี” ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ M = Morality มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส A = Awareness รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม H = Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา A = Ability มีความสามารถในการแก้ปัญหา C = Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด H = Hospitality รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม U = Universality มีโลกทัศน์กว้างไกล L = Leadership เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา A = Aspiration มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ภาพ,ข่าว โดย งานสื่อสารองค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 53 ครั้ง